Sat Jan 29
07:00 PM
Sat Jan 29
09:30 PM
Wed Feb 2
08:00 PM

- Kansas City, MO
Fri Feb 4
08:00 PM
Tue Feb 8
08:00 PM
Thu Feb 10
07:30 PM
Sat Feb 12
08:00 PM
Thu Feb 17
07:30 PM
Fri Feb 18
08:00 PM
Sat Feb 19
09:00 PM
Fri Feb 25
07:00 PM
Sat Feb 26
07:30 PM
Thu Mar 3
08:00 PM
Fri Mar 4
07:30 PM
Wed Mar 9
07:00 PM

- Kansas City, MO
Sun Mar 13
08:00 PM
Sat Mar 19
08:00 PM

- Kansas City, MO
Mon Mar 21
07:30 PM
Tue Mar 29
08:00 PM

- Kansas City, MO
Sat Apr 9
08:00 PM
Sat Apr 23
08:00 PM
Sun Apr 24
07:00 PM
Tue Apr 26
07:30 PM
Fri Apr 29
07:30 PM
Sat Apr 30
07:30 PM
Fri May 20
08:00 PM
Sun May 22
07:30 PM
Sun May 29
08:00 PM
Wed Jul 27
08:00 PM
Sun Aug 14
08:00 PM
Fri Sep 9
08:00 PM
Sat Sep 10
08:00 PM

- Kansas City, MO
Tue Sep 20
08:00 PM
Sun Nov 20
08:00 PM
Mon Feb 17
03:30 AM
Thu Apr 3
03:30 AM
Thu Apr 10
03:30 AM
Mon Apr 21
03:30 AM
Tue Jun 10
03:30 AM
Thu Jun 12
03:30 AM
Fri Jul 11
03:30 AM
Wed Aug 20
08:00 PM
Sat May 2
08:00 PM
Sat Jun 20
08:00 PM
Wed Sep 23
08:00 PM
Mon Jan 25
08:00 PM

- Kansas City, MO
Mon Feb 15
08:00 PM

- Kansas City, MO