Fri Jan 21
08:00 PM
Fri Jan 28
06:45 PM
Tue Feb 1
08:00 PM

- Kansas City, MO
Sat Feb 12
02:00 PM
Thu Feb 17
03:30 AM
Fri Feb 18
08:00 PM

- Kansas City, MO
Sat Feb 19
07:00 PM

- Kansas City, MO
Sat Mar 5
06:30 PM
Tue Mar 15
07:30 PM

- Kansas City, MO
Wed Mar 16
07:30 PM
Fri Mar 18
07:45 PM
Sat Mar 19
06:45 PM
Fri Apr 1
07:00 PM
Tue Apr 12
08:00 PM

- Kansas City, MO
Fri Apr 29
06:00 PM
Sat Apr 30
07:00 PM
Wed May 4
07:30 PM
Sat Sep 3
08:00 PM
Fri Sep 9
08:00 PM
Mon Sep 26
07:00 PM
Thu Sep 29
07:00 PM

- Kansas City, MO
Sun Jul 20
03:30 AM

- Kansas City, MO
Mon Sep 15
03:30 AM
Thu Sep 18
03:30 AM

- Kansas City, MO
Thu Oct 2
03:30 AM

- Kansas City, MO