Sun Jan 5
8:00pm
Wed Jan 8
8:00pm
Tue Jan 14
9:30pm
Sat Jan 18
8:00pm

- Salt Lake City, UT
Fri Jan 31
8:00pm
Fri Feb 7
8:00pm
Sun Feb 9
8:00pm
Wed Feb 12
8:00pm
Fri Feb 14
9:00pm
Sat Feb 15
9:00pm
Sun Feb 16
7:00pm